Waar staan we voor

LawsLinked - legal and tax services - is een maatschap, bestaande uit (inter)nationale juristen, advocaten en fiscalisten.
Met alles-onder-één-dak, een praktijkgerichte en een geïntegreerde werkwijze, kenmerkt LawsLinked zich door een passende en daadkrachtige dienstenverlening bij (inter)nationale juridische, procedurele en fiscale vraagstukken.

Wat is onze expertise

LawsLinked adviseert, procedeert en werkt uitsluitend op basis van het Nederlandse recht. Door de diversiteit in nationaliteiten van de LawsLinked-partners, kan de dienstverlening plaatsvinden in de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse taal. De LawsLinked-partners zijn allen werkzaam geweest in het notariaat, de (inter)nationale advocatuur, belastingadviespraktijk en het internationale bedrijfsleven en koesteren een uitgebreid persoonlijk netwerk over de gehele wereld. Daarmee is LawsLinked in staat ondernemingen en particulieren bij te staan in (inter)nationale juridische en fiscale aangelegenheden en procedures.

Rechtsgebieden

LawsLinked is een internationaal juridisch/ fiscaal kantoor gespecialiseerd in o.a. het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, handelsrecht, erfrecht, (inter)nationaal belastingrecht en litigation. Door de verscheidenheid aan adviseurs binnen LawsLinked alsmede de samenwerking met andere advocaten, fiscalisten en notarissen is LawsLinked in staat om u op alle hieronder genoemde rechtsgebieden te adviseren.

Ondernemingsrecht / Vennootschapsrecht

Ondernemers krijgen te maken met zeer uiteenlopende vraagstukken, problemen en geschillen, die veelal een juridische of fiscale achtergrond kennen. LawsLinked behartigt graag al uw belangen ten aanzien van de diverse vennootschaps- en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Daarbij verliezen wij vanuit juridisch en fiscaal perspectief uw commerciële belangen op korte en lange termijn niet uit het oog.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Advisering over rechtsvormen
 • Oprichting van rechtspersonen of personenvennootschappen
 • Uitgifte en inkoop van aandelen
 • Certificering van aandelen
 • Opstellen van aandeelhouders- en participatieovereenkomsten
 • Advies over en opstellen van statuten
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Management buy-outs
 • Ontslag bestuurder
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Het opstellen van besluitvorming
 • Corporate governance
 • Financiering / geldlening / informeel kapitaal / achtergestelde lening overeenkomsten
 • Winstuitkeringen
 • Geschillen tussen afnemers en leveranciers
 • Joint-venture structuren en overeenkomsten
 • Algemene voorwaarden

M&A

Op basis van onze jarenlange ervaring alsmede multidisciplinaire samenwerking, staat LawsLinked u ondersteunend en begeleidend terzijde als het gaat om het aankopen dan wel overdragen van ondernemingen.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Aan- en verkoop van ondernemingen
 • Due Diligence (bedrijfsonderzoek), civiel, fiscaal
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Intentieovereenkomsten/ LOI
 • Koopovereenkomst (aandelen en activa/passiva), opstellen en beoordelen / SPA
 • Begeleiden van overnameonderhandelingen
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Disclosure letter
 • Zekerheden (bankgarantie, escrow, parent guarantee)

Handelsrecht

LawsLinked staat ondernemers alsmede particulieren terzijde bij het aangaan en uitonderhandelen van overeenkomsten in de ruimste zin des woords. Wij adviseren u desgewenst vanuit een multidisciplinaire invalshoek bij de onderhandelingen en uitwerking van uw overeenkomsten, teneinde ervoor te zorgen dat uw onderneming in alle opzichten maximaal profiteert van de overeenkomst.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Agentuurovereenkomsten
 • Distributieovereenkomsten
 • Franchiseovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Handelscontracten
 • Overeenkomsten met leveranciers, opdrachtgevers
 • Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden
 • Overnameovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • En alle overige commerciële contracten
 • Nakoming van overeenkomsten
 • Uitleg van overeenkomsten
 • Verbreken van overeenkomsten
 • Nationale en internationale incasso
 • Aansprakelijkheidscheck
 • Internationaal Privaatrecht

Erfrecht

Het erfrecht wordt gezien als onderdeel van het personen- en familierecht, waar iedereen op enig moment mee te maken krijgt. Vanuit de multidisciplinaire samenwerking van LawsLinked, heeft het erfrecht raakvlakken met alle overige rechtsgebieden die wij aanbieden.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Erfgenaam (zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen)
 • Executeur (ontslag, aansprakelijkheidsstelling)
 • Internationale aspecten
 • Legitieme portie/wettelijke verdeling/kindsdeel
 • Legaten
 • Omvang nalatenschap
 • Onterfd (legitieme portie of passend verzorgingsniveau)
 • Testament (vernietiging of vernietigbaarheid of de uitleg ervan)
 • Vereffening nalatenschap
 • Vruchtgebruik
 • Wettelijk Erfdeel
 • Bedrijfsopvolging
 • Internationaal erfrecht

Vastgoed / huurrecht

LawsLinked adviseert over alle aspecten die te maken hebben met onroerende zaken, zoals de aan- en verkoop van vastgoed. Daarnaast heeft LawsLinked een uitstekende kennis van het huurrecht en adviseren wij u bij het aangaan van huurovereenkomsten en geschillen met (ver)-huurder.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Opstellen van een huurovereenkomst
 • Opzegging/ontbinding van een huurovereenkomst
 • Indeplaatsstelling, onderverhuur, mede huur
 • Huurgeschillen
 • Koop en verkoop onroerend goed
 • Due diligence onderzoeken tbv aankoop vastgoed
 • Koop en verkoop van appartementsrechten
 • Geschillen binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE)

Procesrecht

Wij zijn betrokken bij onze cliënten en zetten ons proactief in teneinde een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Daarbij zullen wij allereerst trachten voor uw juridisch probleem een minnelijke oplossing te vinden. Wanneer procederen echter noodzakelijk / onvermijdelijk is, zetten wij onze kennis in om het beste resultaat voor u te bereiken. Uw tevredenheid is ons doel.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Gerechtelijke procedures in eerste aanleg en hoger beroep
 • Kort geding
 • Conservatoir/executoriaal/ beslag
 • Incassoprocedures in binnen- en buitenland
 • Tenuitvoerlegging (buitenlandse) vonnissen

(Inter)nationaal belastingrecht

 • Aangifte van Vennootschapsbelasting en in dat kader het omzetten en onderhouden van belasting controlekaders en de Sarbanes-Oxley nalevingsregels, Implementeren en werken met Abacus en TIA (Thomson Reuters, ONESOURCE geavanceerd aangifte Vennootschapsbelasting programma) aangifte proces en ERP/SAP systemen
 • Administratie en Tax Accounting
 • Due Diligence rapporten opstellen
 • Convenanten met de Belastingdienst opstellen

Wat is onze werkwijze

We zijn een kantoor, zonder franje of poeha, maar met de kennis en inzichten die u van doorgewinterde juristen mag verwachten. De korte lijnen en open cultuur maken het mogelijk snel en efficiënt te schakelen. We behandelen vraagstukken en geschillen met oog voor de cliënt en zijn omgeving. Een goede, integere en betrokken dienstverlening met oog voor de verschillende facetten van juridische vraagstukken is altijd ons uitgangspunt.

Partners

Esther Maarsen-Neumann - advocaat

 

William Guy - fiscalist

 

De LawsLinked-partners hebben ieder hun specialismen en worden ondersteund door een flexibele schil van excellente externe dienstverleners.

Wat mag u van ons verwachten

LawsLinked is een kantoor met een minimale overhead. Wij houden de kosten goed in de hand en daarmee ook onze tarieven. Als we moeten procederen, maken we een reële inschatting van uw zaak, zonder overspannen verwachtingen te wekken. We bieden cliënten in bepaalde gevallen de mogelijkheid om vaste prijsafspraken te maken of diensten af te nemen op basis van een abonnement.

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer

Plan mijn OV-reis

Vida gebouw
Kabelweg 57
1014 BA Amsterdam
Tel: +31 20 369 7040
Fax: +31 20 369 7041

info@lawslinked.nl

Aangesloten bij de Orde van Advocaten
KvK-nummer: 65364686